اینترنت را با وب اشتباه نگیرید، این دو  مترادف نیستند!

هرکدام معنی جداگانه دارند اما بهم مربوط‌ اند.
وب یا www، دسترسی به اطلاعات در دنیای اینترنت است و اینترنت، شبکه‌ای از کامپیوترهاست که آنها را بهم مرتبط می‌سازد.