يك روش هفت مرحله اي براي تعيين هدف و دستيابي به آن وجود دارد كه مي توانيد بارها و بارها در هر موقعيتي از آن استفاده كنيد تا به خواسته هايتان برسيد.

✅مرحله اول: تصميم بگيريد دقيقا چه مي خواهيد.
✅مرحله دوم: اهداف خود را بنويسيد.
✅مرحله سوم : تمايل به پرداخت بها.
✅مرحله چهارم: برنامه مفصلي تهيه كنيد.
✅مرحله پنجم: به برنامه تان عمل كنيد.
✅مرحله ششم: هر روز كاري كنيد.
✅مرحله هفتم: هرگز تسليم نشويد.